Interior Design best living room best hair style top hair style frisuren seite porno hikaye bodrum escort escort bodrum

Studij Crkvene glazbe

Studij Crkvene glazbe

Studij crkvene glazbe izvodi se kao sveučilišni preddiplomski studij u trajanju od četiri godine. Studij osposobljava crkvene glazbenike  za aktivnu djelatnost u svim segmentima sakralnoga glazbenog života, što uključuje obnašanje funkcije crkvenog orguljaša/crkvene orguljašice i zborovođe, kao i moderatora/moderatorice  i koordinatora/koordinatorice liturgijskih slavlja i koncerata u sakralnim prostorima. Prvostupnik/prvostupnica crkvene glazbe ima i mogućnost upisa na diplomski studij glazbene pedagogije i orgulja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu.

Naziv koji se stječe nakon završetka studija:  

„sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) muzike“/„sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) muzike“

Izvedbeni plan Studija Crkvene glazbe